ระบบสืบค้นเอกสารงานวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ

ชื่อบทความ การเผยแพร่ กลุ่มสาขาวิจัย ฐานข้อมูล ผู้วิจัยร่วม แหล่งทุน แสดง
แนวทางการพัฒนาออนโทโลยีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานแนวคิด CIDOC CRM วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TCI1(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กุลธิดา ท้วมสุข และมารุต บูรณรัช สกอ. คลิก
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TCI1(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วิระพงศ์ จันทร์สนาม และปรัชญา อารีกุล,พ.ท. คลิก
ปัจจัยความสำเร็จและข้อเสนอการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติเสมือน. วารสารสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI2(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กุลธิดา ท้วมสุข ทุนส่วนตัว คลิก
Intangible cultural heritage knowledge organization system based on thesaurus construction The 15th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (DC-WIS). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Proceedings of International Conference Chansanam, W., Tuamsuk, K., & Kiewcien คลิก
Development of Intangible Cultural Heritage Knowledge Framework for Ontology Construction. International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education and Practice 2013 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ Proceedings of International Conference Chansanam, W., Tuamsuk คลิก
Development of GMS’s Intangible Cultural Knowledge Base Systems: Integrated Semantic Web Technology and Geographic Information System the 14th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries and International Workshop on Global Collaboration of Information Schools, WIS2012 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ Proceedings of International Conference Chansanam, W., Tuamsuk, K., and Kwiecien, K. คลิก
Perturbation of active islanding detection techniques in power system network IEEE Explore วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SCOPUS Yingram, M.; Chansanam, W.; Chinnabutr, K.; Kudpik, R., ทุนส่วนตัว คลิก
การพัฒนาระบบแผนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา กรณีศึกษา จังหวัดชัยภูมิ การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการระดับชาติ ภัทรา นามเมือง คลิก
ระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดม การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการระดับชาติ รัชชนันท์ หลาบมาลา และรจนา วานนท์ คลิก
ขนาดและผลกระทบ: ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของการทดสอบสมมติฐาน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม...3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน” มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ สำเริง ไกยวงค์ คลิก
กลยุทธ์การปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ สำเริง ไกยวงค์ น้ำอ้อม กุลวงศ์. คลิก
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 “วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม” มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ หทัยกาญจน์ ศรีโยธา นันทิดา ลองแก้ว และ กชมน สมาธยานนท์ คลิก
บัญชีครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย “สร้างองค์ความรู้ มุ่งการพัฒนา นำพาสังคม” มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ รัศมีเพ็ญ นาครินทร์ สุนันทา สุภพล. คลิก
การบูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรชุมชนบ้านหนองปอแดง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย “สร้างองค์ความรู้ มุ่งการพัฒนา นำพาสังคม” มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ สุนทร ปัญญะพงษ์ คลิก
ผลกระทบของความสามารถทางการปฏิบัติงานต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษยน 2559,229-239 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI2 อุมาวดี เดชธำรงค์ วิระพงศ์ จันทร์สนาม คลิก
ผลกระทบของความสามารถทางการปฏิบัติงานต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษยน 2559,229-239 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI2(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กฤตเมธ นิติวัฒนะ และวิระพงศ์ จันทร์สนาม กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คลิก
Semantic Knowledgc Retrieval for Belief Culture Lecture Notes in Computer Science,9469 pp.294-295. มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ SCOPUS Kulthida Tuamsuk Kanyarat Kweizen Thepchai Supniti Thanet Ruangrajitpakorn คลิก
Development of an Imaginary Beings Kowledgc Structure Lecture Notes in Computer Science,9469 pp.291-293 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ SCOPUS Kulthida Tuamsuk คลิก
ผลกระทบของความสามารถทางการปฏิบัติงานต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษยน 2559,229-239 มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI2(มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) กฤตเมธ นิติวัฒนะ และอุมาวดี เดชธำรงค์ กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คลิก
ระบบบริหารจัดการห้องประชุม กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมวิชาการระดับชาติ อัครพงศ์ โพธิ์ทอง คลิก
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานทางด้านประวัติศาสตร์ วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย,ISSN 1513 4261 ปีที่ 17 ฉบับพิเศษ, 345-357 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TCI2(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วิภา เจริญภัณฑารักษ์ และนิศาชล จำนงศรี คลิก