ชื่ออาจารย์ รหัสวิชา ชื่อวิชา ปีการศึกษา วันที่ หลักสูตร กลุ่มวิชา Action
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087206
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087401
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087302
การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087204
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087205
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2557/2
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1089003
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2558/1
12/01/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
อ.อุมาวดี เดชธำรงค์1097306
นวัตกรรมทางการเงิน
2558/1
13/01/2016
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
วิชาเอกบังคับ
อ.อุมาวดี เดชธำรงค์1106003
การเงินธุรกิจ
2558/1
13/01/2016
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
วิชาแกน
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087204
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
2558/2
06/06/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087401
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558/2
06/06/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1089003
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2558/2
06/06/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1089003
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2558/2
06/06/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087401
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558/2
06/06/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2558/2
06/06/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1089003
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2558/3
27/07/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
อ.เสกศักดิ์ ปราบพาลา1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2558/3
09/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087301
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2558/1
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1089015
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2558/1
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087201
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
2558/1
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1089015
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2558/2
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087202
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
2558/2
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1089009
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิต
2558/2
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087202
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
2558/3
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087301
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2558/3
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.สำราญ วานนท์1089018
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2558/1
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
อ.สำราญ วานนท์1087304
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
2558/1
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.สำราญ วานนท์1087306
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2558/1
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.สำราญ วานนท์1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2558/1
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.สำราญ วานนท์1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2558/2
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.สำราญ วานนท์1087306
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2558/2
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.สำราญ วานนท์1087304
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
2558/2
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.รจนา วานนท์1400043
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2558/1
25/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.รจนา วานนท์1400043
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2558/1
25/08/2016
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.รจนา วานนท์1400043
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2558/2
25/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อ.รจนา วานนท์1087203
โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087206
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087303
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087205
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087304
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ฤทธิชัย ผานาค1089020
การศึกษาเฉพาะทาง 1
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087206
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087303
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087205
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.วรกฤช เดชาธนาพัฒน์1106005
องค์การและการจัดการ
2558/1
27/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาแกน
อ.วรกฤช เดชาธนาพัฒน์1106012
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2558/2
27/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาแกน
อ.วรกฤช เดชาธนาพัฒน์1106012
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2558/3
27/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
วิชาแกน
อ.รจนา วานนท์1089014
คอมพิวเตอร์กราฟิก
2558/1
28/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
อ.รจนา วานนท์1087101
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2558/2
28/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
อ.รจนา วานนท์1089014
คอมพิวเตอร์กราฟิก
2558/3
28/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
อ.สำราญ วานนท์1109002
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
2559/1
30/01/2017
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
เลือก