ชื่ออาจารย์ รหัสวิชา ชื่อวิชา ปีการศึกษา วันที่ หลักสูตร กลุ่มวิชา ประเภท Action
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087206
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087401
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087302
การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087204
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2557/2
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087205
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087401
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1089003
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2558/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087206
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087401
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087302
การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087204
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087205
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2557/1
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2557/2
26/11/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.พนิดา ประทุมศรี1087101
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2558/1
26/11/2015
บธ.บ.(การจัดการ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087204
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
2558/2
05/12/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087401
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558/2
05/12/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1089003
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2558/2
05/12/2015
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.3
อ.อุมาวดี เดชธำรงค์1097410
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
2558/2
01/01/2016
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.อุมาวดี เดชธำรงค์1106003
การเงินธุรกิจ
2558/2
01/01/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาแกน
มคอ.3
อ.อุมาวดี เดชธำรงค์1097306
นวัตกรรมทางการเงิน
2558/2
01/01/2016
บธ.บ.(การจัดการ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.อุมาวดี เดชธำรงค์1097202
หลักและนโยบายการลงทุน
2558/2
01/01/2016
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.อุมาวดี เดชธำรงค์1097306
นวัตกรรมทางการเงิน
2558/1
08/01/2015
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.อุมาวดี เดชธำรงค์1106003
การเงินธุรกิจ
2558/1
08/01/2015
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
วิชาแกน
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1089003
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2558/1
12/01/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.5
อ.อุมาวดี เดชธำรงค์1097306
นวัตกรรมทางการเงิน
2558/1
13/01/2016
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.อุมาวดี เดชธำรงค์1106003
การเงินธุรกิจ
2558/1
13/01/2016
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
วิชาแกน
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1089003
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2558/3
28/05/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087204
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
2558/2
06/06/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087401
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558/2
06/06/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1089003
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2558/2
06/06/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1089003
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2558/2
06/06/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087401
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558/2
06/06/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2558/2
06/06/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1089003
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2558/3
27/07/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.5
อ.เสกศักดิ์ ปราบพาลา1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2558/3
09/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.เสกศักดิ์ ปราบพาลา1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2558/3
09/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087201
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
2558/1
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087301
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2558/1
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1089015
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2558/1
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087202
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
2558/2
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1089009
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิต
2558/2
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1089015
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2558/2
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087202
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
2558/3
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087301
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2558/1
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1089015
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2558/1
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.5
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087201
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
2558/1
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087302
การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2559/1
15/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087401
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559/1
15/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087401
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559/1
15/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087204
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
2559/1
15/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.เสกศักดิ์ ปราบพาลา1089013
การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ
2559/1
16/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1089015
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2558/2
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.5
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087202
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
2558/2
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1089009
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิต
2558/2
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.5
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087202
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
2558/3
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087202
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
2558/3
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087301
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2558/3
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087301
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2558/3
08/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.สำราญ วานนท์1087304
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
2558/1
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.สำราญ วานนท์1087306
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2558/1
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.สำราญ วานนท์1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2558/1
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.สำราญ วานนท์1089018
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2558/1
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.3
อ.สำราญ วานนท์1089018
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2558/1
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.5
อ.สำราญ วานนท์1087304
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
2558/1
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.สำราญ วานนท์1087306
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2558/1
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.สำราญ วานนท์1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2558/1
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.สำราญ วานนท์1087304
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
2558/2
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.สำราญ วานนท์1087306
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2558/2
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.สำราญ วานนท์1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2558/2
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.สำราญ วานนท์1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2558/2
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.สำราญ วานนท์1087306
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2558/2
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.สำราญ วานนท์1087304
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
2558/2
22/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.รจนา วานนท์1400043
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2558/1
24/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มคอ.3
อ.รจนา วานนท์1400043
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2558/1
24/08/2016
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มคอ.3
อ.รจนา วานนท์1400043
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2558/2
24/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มคอ.3
อ.รจนา วานนท์1400043
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2558/1
25/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มคอ.5
อ.รจนา วานนท์1400043
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2558/1
25/08/2016
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มคอ.5
อ.รจนา วานนท์1400043
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2558/2
25/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มคอ.5
อ.รจนา วานนท์1088401
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.4
อ.รจนา วานนท์1088401
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.6
อ.รจนา วานนท์1088401
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.4
อ.รจนา วานนท์1088401
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.6
อ.รจนา วานนท์1087203
โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รจนา วานนท์1087203
โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087205
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087206
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087303
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087206
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087303
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087205
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2558/1
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087205
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087304
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087206
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087303
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ฤทธิชัย ผานาค1089020
การศึกษาเฉพาะทาง 1
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.3
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087304
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ฤทธิชัย ผานาค1089020
การศึกษาเฉพาะทาง 1
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.5
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087206
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087303
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.ฤทธิชัย ผานาค1087205
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2558/2
26/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.วรกฤช เดชาธนาพัฒน์1106005
องค์การและการจัดการ
2558/1
27/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาแกน
มคอ.3
อ.วรกฤช เดชาธนาพัฒน์1106012
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2558/2
27/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), Select,
วิชาแกน
มคอ.3
อ.วรกฤช เดชาธนาพัฒน์1106012
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2558/3
27/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
วิชาแกน
มคอ.3
อ.วรกฤช เดชาธนาพัฒน์1106005
องค์การและการจัดการ
2558/1
27/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาแกน
มคอ.5
อ.วรกฤช เดชาธนาพัฒน์1106012
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2558/2
27/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาแกน
มคอ.5
อ.วรกฤช เดชาธนาพัฒน์1106012
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2558/3
27/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร),
วิชาแกน
มคอ.5
อ.รจนา วานนท์1089014
คอมพิวเตอร์กราฟิก
2558/1
28/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.3
อ.รจนา วานนท์1089014
คอมพิวเตอร์กราฟิก
2558/1
28/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.5
อ.รจนา วานนท์1087101
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2/2558
28/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รจนา วานนท์1087101
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2558/2
28/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.5
อ.รจนา วานนท์1089014
คอมพิวเตอร์กราฟิก
3/2558
28/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.3
อ.รจนา วานนท์1089014
คอมพิวเตอร์กราฟิก
2558/3
28/08/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.5
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087201
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
2559/1
13/10/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087301
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2559/1
14/10/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1089015
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2559/1
14/10/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกเลือก
มคอ.3
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087306
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2559/1
14/10/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087306
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2559/1
14/10/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087306
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2559/1
14/10/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087306
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2559/1
14/10/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2559/1
14/10/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา1087307
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
2559/1
14/10/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087204
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
2559/2
19/12/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087204
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
2559/2
19/12/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม1087204
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
2559/2
19/12/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รจนา วานนท์1400043
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2559/1
27/12/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มคอ.3
อ.รจนา วานนท์1400043
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2559/1
27/12/2016
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มคอ.3
อ.สำราญ วานนท์1109002
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
2559/1
30/01/2017
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
เลือก
มคอ.5
อ.เสกศักดิ์ ปราบพาลา1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2558/3
30/04/2017
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.เสกศักดิ์ ปราบพาลา1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2558/3
30/04/2017
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.เสกศักดิ์ ปราบพาลา1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2558/3
30/04/2017
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.เสกศักดิ์ ปราบพาลา1087305
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
2559/1
30/04/2017
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา4022201
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
2559/2
16/05/2017
เอกบั
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา4022201
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
2559/2
16/05/2017
เอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา4022201
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
2559/2
16/05/2017
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
เอกบังคับ
มคอ.3
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา4022201
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
2559/2
16/05/2017
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
เอกบังคับ
มคอ.3
อ.สำราญ วานนท์1087304
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
2560/2
25/05/2018
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วิชาเอกบังคับ
มคอ.3