Home หลักสูตร แผนกำหนดการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Newsfeeds
<< แผนกำหนดการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >>
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
322-103 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-0)
340-103 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-0)
460-111 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0-0)
460-114 การฝึกเครื่องใช้สำนักงาน 0(3-2-2)
460-190 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3(2-2-0)
890-101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-1-0)
.............
วิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 3
.............
วิชาในกลุ่มกีฬา พลศึกษา และนันทนาการ 1
รวม 20
ภาคการศึกษาที่ 2
346-101 สถิติสำหรับสังคมศาสตร์ 3(3-0-0)
460-110 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3(3-0-0)
460-112 หลักเศรษฐศาสตร์ 2 3(3-0-0)
460-113 หลักการบัญชี 1 3(3-0-0)
460-191 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-0)
890-102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-1-0)
895-207 สังคมวิทยาและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-0)
รวม 21
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
460-210 สถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้ 2(2-0-0)
460-211 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
2(2-0-0)
460-212 หลักการตลาด 3(3-0-0)
460-213 หลักการจัดการธุรกิจ 3(3-0-0)
460-214 หลักการบัญชี 2 3(3-0-0)
460-290 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-0)
............. วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 3
รวม 19
ภาคการศึกษาที่ 2
226-383 การจัดการงานผลิตและบริการ 3(3-0-0)
460-216 การเงินธุรกิจ
3(3-0-0)
460-218 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 2(2-0-0)
460-291 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 3(2-2-0)
460-292 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3(2-2-0)
............ วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 3
............. วิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ 3
รวม 20
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
460-217 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-0)
460-310 การภาษีอากร
3(3-0-0)
460-311 กฎหมายธุรกิจ 1 2(2-0-0)
460-329 การบัญชีบริหาร 3(3-0-0)
460-390 การวิเคราะห์ระบบงาน 3(2-2-0)
วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
วิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 3
รวม 20
ภาคการศึกษาที่ 2
460-312 กฎหมายธุรกิจ 2 2(2-0-0)
460-391 การออกแบบและพัฒนาระบบงาน
3(2-2-0)
460-392 เทคนิคและการจัดการระบบปฏิบัติการ 3(2-2-0)
............. วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
............. วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
............. วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
วิชาเอกเลือก 3
รวม 20
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
460-314 การฝึกงาน -(0-0-18)
รวม -
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
460-490 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-0)
460-491 สัมมนาปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1(0-0-3)
วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
วิชาเอกเลือก 3
รวม 10
ภาคการศึกษาที่ 2
460-410 การจัดการกลยุทธ์ 3(3-0-0)
460-492 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(0-0-9)
วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
รวม 12
Display # 
# Feed Name # Articles
1 PHP News and Announcements 5
2 Planet MySQL 5
3 Linux Foundation Announcements 5
4 Mootools Blog 5