Home หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Newsfeeds


รายละเอียดสาขาโดยสังเขป
...........ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบและพัฒนาระบบงาน เทคนิคและการจัดการระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สัมมนาปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คุณสมบัติผู้ที่สนใจ
.......... ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ เพราะผู้ที่เรียนจะต้องมีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาต่างประเทศดีพอสมควร ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในสาขาวิชานี้ เพราะผู้เรียนจะต้องคิดคำนวณตัวเลข สร้างโปรแกรมต่างๆ รู้วิธีการคำนวณสูตรทางคอมพิวเตอร์ มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ควรมีความรู้ทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพราะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ต้องทันเหตุการณ์ตลอดเวลา

อาชีพรองรับ
...........บัณฑิตบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบงาน โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ พนักงานบริษัท ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ เวบมาสเตอร์และสามารถทำงานในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
...........เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ผู้ที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สามารถเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ และผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยวิธีรับตรง

Display # 
# Feed Name # Articles
1 Joomla! Announcements 5
2 Joomla! Core Team Blog 5
3 Joomla! Community Magazine 20
4 Joomla! Developer News 5
5 Joomla! Security News 5