Home หลักสูตร
Newsfeeds
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (5)


  รายละเอียดสาขาโดยสังเขป
  ...........ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบและพัฒนาระบบงาน เทคนิคและการจัดการระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สัมมนาปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  คุณสมบัติผู้ที่สนใจ
  .......... ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ เพราะผู้ที่เรียนจะต้องมีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาต่างประเทศดีพอสมควร ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในสาขาวิชานี้ เพราะผู้เรียนจะต้องคิดคำนวณตัวเลข สร้างโปรแกรมต่างๆ รู้วิธีการคำนวณสูตรทางคอมพิวเตอร์ มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ควรมีความรู้ทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพราะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ต้องทันเหตุการณ์ตลอดเวลา

  อาชีพรองรับ
  ...........บัณฑิตบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบงาน โปรแกรมเมอร์ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ พนักงานบริษัท ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ เวบมาสเตอร์และสามารถทำงานในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ...........เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ผู้ที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สามารถเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ และผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิโดยวิธีรับตรง

 • โครงสร้างหลักสูตร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (5)
  : : โครงสร้างหลักสูตร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ : :
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 35 หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต
  890-101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-1-3)
  890-102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 3(3-1-3)
  และเลือกรายวิชาต่างประเทศ อีก 6 หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 10 หน่วยกิต
  322-103 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-3)
  340-103 มนุษย์กับวิทยาศาสตร 3(3-0-3)
  346-101 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-3)

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 7 หน่วยกิต
  895-207 สังคมวิทยาและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-2)
  และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกัน และกลุ่มวิชากีฬา พลศึกษา และนันทนาการ 1 หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 6หน่วยกิต
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกัน

  2.หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 101 หน่วยกิต
  2.1กลุ่มวิชาแกน จำนวน 46 หน่วยกิต
  226-383 การจัดการงานผลิตและบริการ 3(3-0-3)
  460-110 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)
  460-111 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0-6)
  460-112 หลักเศรษฐศาสตร์ 2 3(3-0-6)
  460-113 หลักการบัญชี 1 3(3-0-6)
  460-114 การฝึกเครื่องใช้สำนักงาน 0(3-2-2)
  460-210 สถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้ 2(2-0-4)
  460-211 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 2(2-0-4)
  460-212 หลักการตลาด 3(3-0-6)
  460-213 หลักการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6)
  460-214 หลักการบัญชี 2 3(3-0-6)
  460-216 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
  460-217 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
  460-218 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 2(2-0-4)
  460-310 การภาษีอากร 3(3-0-6)
  460-311 กฏหมายธุรกิจ 1 2(2-0-4)
  460-312 กฏหมายธุรกิจ 2 2(2-0-4)
  460-410 การจัดการกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  2.2 กลุ่มวิชาชีพ จำนวน 55 หน่วยกิต แยกเป็นวิชาเอก 40 หน่วยกิต วิชาโท 15 หน่วยกิต ดังนี้
  (1) วิชาบังคับ จำนวน 34 หน่วยกิต

  460-190 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-5)
  460-191 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  3(2-2-5)
  460-290 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
  460-291 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
  460-292 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3(2-2-5)
  460-314 การฝึกงาน -(0-0-18)
  460-329 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6)
  460-390 การวิเคราะห์ระบบงาน 3(2-2-5)
  460-391 การออกแบบและพัฒนาระบบงาน 3(2-2-5)
  460-392 เทคนิคและการจัดการระบบปฏิบัติการ
  3(2-2-5)
  460-490 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
  460-491 สัมมนาปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1(0-0-3)
  460-492 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(0-0-9)

  (2) วิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต

  460-250 ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรม
  3(3-0-6)
  460-322 ระบบบัญชี
  3(3-0-6)
  460-393 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5)
  460-394 ระบบมัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
  460-395 การพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
  460-396 โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
  460-397 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 3(2-2-5)
  460-398 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 3(2-2-5)
  460-399 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3(2-2-5)
  460-433 การบริหารโครงการธุรกิจ 3(3-0-5)
  460-493 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5)
  460-494 ระบบผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ 3(2-2-5)
  460-495 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

  (3) วิชาโท จำนวน 15 หน่วยกิต
  ให้เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพจากสาขาใดสาขาหนึ่ง ในภาควิชาบริหารธุรกิจนอกเหนือ จากสาขาวิชาเอกที่ได้เลือกแล้ว


  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
  เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งมีเนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือหมวดวิชาเฉพาะ หรือรายวิชาที่เรียนมาแล้ว หรือเลือกจากกลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้
  460-461 การประกอบการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
  460-462 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)
 • แผนกำหนดการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (4)
  << แผนกำหนดการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >>
  ปีที่ 1
  ภาคการศึกษาที่ 1
  322-103 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-0)
  340-103 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-0)
  460-111 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0-0)
  460-114 การฝึกเครื่องใช้สำนักงาน 0(3-2-2)
  460-190 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3(2-2-0)
  890-101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-1-0)
  .............
  วิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 3
  .............
  วิชาในกลุ่มกีฬา พลศึกษา และนันทนาการ 1
  รวม 20
  ภาคการศึกษาที่ 2
  346-101 สถิติสำหรับสังคมศาสตร์ 3(3-0-0)
  460-110 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
  3(3-0-0)
  460-112 หลักเศรษฐศาสตร์ 2 3(3-0-0)
  460-113 หลักการบัญชี 1 3(3-0-0)
  460-191 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-0)
  890-102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-1-0)
  895-207 สังคมวิทยาและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-0)
  รวม 21
  ปีที่ 2
  ภาคการศึกษาที่ 1
  460-210 สถิติธุรกิจและการประยุกต์ใช้ 2(2-0-0)
  460-211 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
  2(2-0-0)
  460-212 หลักการตลาด 3(3-0-0)
  460-213 หลักการจัดการธุรกิจ 3(3-0-0)
  460-214 หลักการบัญชี 2 3(3-0-0)
  460-290 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-0)
  ............. วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 3
  รวม 19
  ภาคการศึกษาที่ 2
  226-383 การจัดการงานผลิตและบริการ 3(3-0-0)
  460-216 การเงินธุรกิจ
  3(3-0-0)
  460-218 การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 2(2-0-0)
  460-291 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 3(2-2-0)
  460-292 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3(2-2-0)
  ............ วิชาในกลุ่มภาษาต่างประเทศ 3
  ............. วิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ 3
  รวม 20
  ปีที่ 3
  ภาคการศึกษาที่ 1
  460-217 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3(3-0-0)
  460-310 การภาษีอากร
  3(3-0-0)
  460-311 กฎหมายธุรกิจ 1 2(2-0-0)
  460-329 การบัญชีบริหาร 3(3-0-0)
  460-390 การวิเคราะห์ระบบงาน 3(2-2-0)
  วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
  วิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 3
  รวม 20
  ภาคการศึกษาที่ 2
  460-312 กฎหมายธุรกิจ 2 2(2-0-0)
  460-391 การออกแบบและพัฒนาระบบงาน
  3(2-2-0)
  460-392 เทคนิคและการจัดการระบบปฏิบัติการ 3(2-2-0)
  ............. วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
  ............. วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
  ............. วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
  วิชาเอกเลือก 3
  รวม 20
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน
  460-314 การฝึกงาน -(0-0-18)
  รวม -
  ปีที่ 4
  ภาคการศึกษาที่ 1
  460-490 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-0)
  460-491 สัมมนาปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  1(0-0-3)
  วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
  วิชาเอกเลือก 3
  รวม 10
  ภาคการศึกษาที่ 2
  460-410 การจัดการกลยุทธ์ 3(3-0-0)
  460-492 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3(0-0-9)
  วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
  วิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี 3
  รวม 12