กิจกรรมเพื่อสังคม1

property4

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read more...
 
กำหนดการปัจฉิมนิเทศฝึกงาน 2/2553

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน กศ.ปช. รุ่น 12 (ต่อเนื่อง) ประจำภาคการศึกษาทีี่่ 2/2553

Read more...
 
กำหนดการรับสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1/2556

luna

กำหนดการรับสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2556

กำหนดการ

วันที่
1. จำหน่ายใบสมัคร     บัดนี้ – 3 มิ.ย. 2556
2. สอบสัมภาษณ์ (แต่งกายชุดนักเรียนชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)   บัดนี้ – 3 มิ.ย. 2556
3. ประกาศผล     บัดนี้ – 3 มิ.ย. 2556
4. รายงานตัวและลงทะเบียน     บัดนี้ – 3 มิ.ย. 2556


หมายเหตุ :

หลังจากขึ้น ทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาติดต่อรับตารางเรียน และคู่มือนักศึกษาได้ที่สำนักบริการการศึกษาพร้อมเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตาม คณะของตน เพื่อรายงานตัวและสามารถเข้าเรียนในวันดังกล่าว

 

อ่านต่อ
 
ภาพบรรยากาศงาน "ราตรีบริหาร 53"

ภาพบรรยากาศงาน "ราตรีบริหาร 53

และ Goodbye Senior" จัดโดย ภาควิชาบริหารธุรกิจ

Read more...