The News
กิจกรรมเพื่อสังคม1 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 January 2011 11:05

property4

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Read more...
 
กำหนดการปัจฉิมนิเทศฝึกงาน 2/2553 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 05 January 2011 11:07

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน กศ.ปช. รุ่น 12 (ต่อเนื่อง) ประจำภาคการศึกษาทีี่่ 2/2553

Last Updated on Thursday, 13 January 2011 15:48
Read more...
 
ภาพบรรยากาศงาน "ราตรีบริหาร 53" PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 28 December 2010 14:47

ภาพบรรยากาศงาน "ราตรีบริหาร 53

และ Goodbye Senior" จัดโดย ภาควิชาบริหารธุรกิจ

Last Updated on Thursday, 06 January 2011 11:42
Read more...
 
ผลงาน หัวข้อพิเศษ คอมพิวเตอร์ กลุ่มนักศึกษา ปี พ.ศ.2552 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 09 December 2010 14:19

 

เทวิน คำสวัสดิ์ การพัฒนาเว็บไซต์ สำนักงานวิจัยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดด้วย

Wordprecc of Roi-Et Hospital by Wordress

อัจฉรา ทัศบุตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

Computer Computer Assisted Instruction For Mathematics Primary1

เสงี่ยม จันทา โปรแกรมช่วยสอนเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Computer Assisted Instruction Part of Computer

ณัฎฐฌาพร คำมา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล 2

Computer assisted instruction in English Kindergarten 2

สุยรรยงค์ สีทอง ประวัติพระพุทธเจ้า

Computer Assisted Instruction:Buddha History

เพชรรัตน์ ทับทิมหิน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพยัญชนะไทย

Computer Assisted instruction in Thai consonants

พระครูอรุณโสตถิธรรม(สมพงศ์ สุโพธิ์) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเบญจศีล เบญจธรรม

COMPUTER LESSON HELPS TO TEACH SUBJECT MATTER BENJASIL BENCHATHAM

พัชรินทร์ ดวงประทุม เว็บไซต์ ศูนย์บริการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

Resources Center Of Roi-et Industrial And Community Education College

พัชรี บำรุงทรัพย์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Important way monk religion day

สุวันนี ราชชมพู สู่การเรียนการสอนสู่เส้นทางโตโยต้า

Computer Assisted Instruction to Toyota way

นิรุต ราชชมภู สื่อการเรียนการสอนทักษะขับขี่รถจักรยานอย่างปลอดภัยกับยาฮ่า

Computer Assisted Instruction in Motorcycle riding skills safely with Yamaha

วรวุฒิ สาระรัตน์ การสร้างเว็บไซต์กรณีศึกษาโรงเรียนวัดปัจฉิมวันวิทยาด้วยจูมลา

WEBSITE WADPUSKUMWANVISTAYA SCHOOL OF JOOMLA

รุ่งระวี ดาโรจน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องยาเสพติด

Computer Assisted Insturction : Drugs

สายสมร สายสว่าง โปรแกรมช่วยสอนเรื่องเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากล

Computer Assisted Insturction

พวงพะยอม อินบุตร บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องประเพณีอีสานฮีตสิบสอง คลองสิบสี่

CAI of social, Matthayamsuksa1. About Isarn Culture,Heat Sit Song Klong Sib Si.

ภัชรินทร์ ใจบาล โปรแกรมช่วยสอนเรื่องการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

Computer Assisted Insturction About Operating System Usability Linux

จินดา ทับพวง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเพณีใต้

Computer Assisted Insturction About Traditional South

ชินวัฒน์ ดาบุดดี บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอาหารอีสานพื้นบ้าน

Business Computer CCcomputer Assisted Instruction food ontry Food Project

สมพร วรรณทาป การสร้างสื่อการเรียนการสอน เรื่อง คำนาม

Creating learning teaching noun

บุญเย็น ไพจิตร ระบบงานซ่อมบริการลูกค้า ร้านเศษเลื่อยไม้คอมพิวเตอร์

Repaivr Sevvive System : Set Luiy Mia computer Shop

บัณฑิต นิ้วทอง โปรแกรมช่วยสอนเรื่องประเพณีภาคกลาง

Computer Assisted Instrudtion : Traditions of Thai middle Part

อาทิตย์ จันทร์เพ็ง โปรแกรมช่วยสอนเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Computer Assisted Instrudtion : About Computer assis ted instruction on the Thai music

ศรศักดิ์ ประทุมแย้ม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ดนตรีไทย

Creation and development of com puter assistedinstruction on the Thai mwsic.

สุวิทย์ ณ.เชียงใหม่ การพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 4.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ADEVELOPMENT COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION PROGRAM OF SCIENCE 4 DIPLOMA

สุภัตต์ วัตรสาร บทเรียนช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องก๊าซ ของเหลวและของแข็ง

Computer Assisted Instruction.Gas,Liquid and Gas Por Secondary School grade 2

ณรงค์ ศิริอำนาจ โปรแกรมช่วยสอนทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล

Computer Assisted Instruction Soccer Skill Learnning

 

Last Updated on Thursday, 09 December 2010 14:20
 
ปฏิทินกิจกรรมวิชาหัวข้อพิเศษฯ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 10 November 2010 11:43

ประกาศปฏิทินกิจกรรมรายวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2553

Last Updated on Wednesday, 05 January 2011 12:11
Read more...
 
«StartPrev123NextEnd»

Page 1 of 3