อ.ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 10 October 2010 20:51
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์
ชื่อ-สกุล (Eng.) : Sirapat Intarapanich
เบอร์โทร : 044-815111
อีเมล์ :

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

เว็บไซต์ : http://www.computer-cpru.com/
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน :
ตำแหน่งทางบริหาร
-ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วันที่เข้าทำงาน
25 กันยายน 2550
วุฒิการศึกษา

บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

งานวิจัยที่สนใจ

-E-Commerce

-E-Learning

-ฺีการบริหารธุรกิจ

ประวัติการทำงาน

2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประำจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

วิชาที่สอน

-การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

-ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

-ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

-โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติ

-การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

-ระบบฐานข้อมูล

-หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการ
-
ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

http://www.computer-cpru.com/moodle/

งานวิจัย
-
วิทยากรรับเชิญ
-
บทความทางวิชาการ
-
โครงการบริการทางวิชาการ
-
อบรมสัมนา

-

Last Updated on Tuesday, 25 October 2011 22:01