อ.เสกศักดิ์ ปราบพาลา PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 10 October 2010 20:51
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) : เสกศักดิ์ ปราบพาลา
ชื่อ-สกุล (Eng.) : Seksak Prabphala
เบอร์โทร : 044-815111
อีเมล์ :

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

เว็บไซต์ : http://www.computer-cpru.com/
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ปฏิทินการปฏิบัติงาน :
ตำแหน่งทางบริหาร
-เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วันที่เข้าทำงาน
25 กันยายน 2552
วุฒิการศึกษา

วท.ม. (การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยที่สนใจ

-E-Commerce

-E-Learning

-GIS

ประวัติการทำงาน

2552-ปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2552-2552  พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

วิชาที่สอน

-การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

-การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม

-การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก

-การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

-การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

-การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

-ระบบฐานข้อมูล

-ระบบสื่อสารข้อมูล

-คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์

-หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการ
-
ตำรา

เอกสารประกอบการสอน

http://www.computer-cpru.com/moodle/

งานวิจัย
-
วิทยากรรับเชิญ
-
บทความทางวิชาการ
-
โครงการบริการทางวิชาการ
-
อบรมสัมนา

-การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 หลักสูตรที่ 3 "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" ระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

-การประุชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ 8 กุมภาพันธ์ 2554 กรุงเทพมหานคร
-การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 15-16 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
-การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552 : Geo-infotech 2009 โดยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 16-18 ธันวาคม 2552 กรุงเทพฯ
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovative e-Learning Technology โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน 15 มีนาคม 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Last Updated on Tuesday, 25 October 2011 22:02