Home เกี่ยวกับเรา ข้อมูลอื่นๆ Featured Homes กำหนดการรับสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1/2556
กำหนดการรับสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1/2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 26 March 2010 08:33

luna

กำหนดการรับสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2556

กำหนดการ

วันที่
1. จำหน่ายใบสมัคร     บัดนี้ – 3 มิ.ย. 2556
2. สอบสัมภาษณ์ (แต่งกายชุดนักเรียนชุดนักศึกษาสถาบันเดิม)   บัดนี้ – 3 มิ.ย. 2556
3. ประกาศผล     บัดนี้ – 3 มิ.ย. 2556
4. รายงานตัวและลงทะเบียน     บัดนี้ – 3 มิ.ย. 2556


หมายเหตุ :

หลังจากขึ้น ทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาติดต่อรับตารางเรียน และคู่มือนักศึกษาได้ที่สำนักบริการการศึกษาพร้อมเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตาม คณะของตน เพื่อรายงานตัวและสามารถเข้าเรียนในวันดังกล่าว

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะ/สาขาวิชา
คุณวุฒิผู้สมัคร
หลักสูตร 4 ปี(ภาคปกติ)
คุณวุฒิผู้สมัคร
เทียบโอนต่อเนื่อง 2 ปี สำหรับผู้จบ ปวส.
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ.
สาขาวิชาบัญชี
ม. 6 , ปวช. (เทียบเท่า)
- ปวส. (เทียบเท่า)
- มหาวิทยาลัยใช้วิธีเทียบโอนรายวิชาที่นักเรียน / นักศึกษาเรียนมาจากสถาบันการศึกษาเดิม
- จำนวนรายวิชาที่เทียบโอนได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความใกล้เคียงของสาขาวิชา ที่สมัครเรียน โดยใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 2 ปี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม. 6 , ปวช. (เทียบเท่า)
สาขาวิชาการตลาด
ม. 6 , ปวช. (เทียบเท่า)
สาขาวิชาการจัดการ ม. 6 , ปวช. (เทียบเท่า)

 

+ คุณสมบัติผู้สมัคร +
1) ในหลักสูตร 4 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2) ผู้กำลังศึกษา หรือ เคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
3) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือถูกไล่ออกจากสถาบันเดิม

หลักฐานการสมัคร

1. หลักฐานการสมัคร หลักสูตรปกติ 4 ปี

1) รูปถ่าย (สวมเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
4) ใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1) ระดับม.6 หรือ ปวช. ตัวจริงพร้อมสำเนา ขนาด A4 จำนวน 3 ชุด
5) กรณีสมัครก่อนได้รับใบแสดงผลการเรียน ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุว่ากำลังศึกษา
อยู่ชั้นปีสุดท้าย และสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 มาแสดงแทน จำนวน 1 ชุด
6) กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ

2. หลักฐานการสมัคร หลักสูตรเทียบโอนต่อเนื่อง 2 ปี
1) รูปถ่าย (สวมเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
4) ใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1) ระดับปวส. ตัวจริงพร้อมสำเนา ขนาด A4 จำนวน 3 ชุด หรือ
5) กรณีสมัครก่อนจบปวส.หรือก่อนได้รับใบรบ.1หรือ ปพ.1 ระดับปวส. ให้ยื่นหลักฐานคือ
- ใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1)ระดับปวช. ตัวจริงพร้อมสำเนา ขนาด A4 จำนวน 3 ชุด
- ใบแจ้งผลการเรียน ระดับปวส.(ที่มีชื่อวิชาและเกรด) ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
6) กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ

3. หลักฐานการสมัคร กรณีเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

3.1 หลักฐานขั้นตอนเทียบโอนหน่วยกิต

1) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี ที่แสดงผลการเรียนล่าสุด จากสถาบันอุดมศึกษาเดิม
2) คู่มือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม ฉบับปีที่นักศึกษาเข้าเรียน ส่วนที่มีคำอธิบายรายวิชา (กรณีเป็นสำเนาคำอธิบายรายวิชา ต้องมีปั๊มตรารับรองจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย)
3) คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (ขอได้ที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)
หลังจากยื่นเอกสารใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์จะทราบผลการเทียบโอน
โดย วิชาที่เทียบโอนได้ จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกันกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยและจะต้อง มีผลการเรียนเทียบได้ไม่ต่ำกว่าอักษรระดับคะแนน C

3.2 หลักฐานในขั้นตอนการสมัครเรียน
1) รูปถ่าย (สวมเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
4) ใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.หรือปวส. ตัวจริงพร้อมสำเนา ขนาด A4 จำนวน 3 ชุด
5) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม ตัวจริงพร้อมสำเนา ขนาด A4 จำนวน 3 ชุด
6) กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ราชการออกให้ 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนหน่วยกิต หน่วยกิตที่เทียบโอนได้ หน่วยกิตละ 100 บาท

ขั้นตอนการสมัคร


Kitchen Kitchen Living Room Living Room Bedroom Bedroom

Last Updated on Friday, 15 March 2013 21:43