เกี่ยวกับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยสังเขป PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 09 August 2008 14:49

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ : บธ.บ ( คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )
B.B.A ( Business Computer )
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
จุดมุ่งหมายในการศึกษา
เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างและการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
ให้นิสิตมีความเป็นผู้นำ มีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถร่วมงานกับบุคคลในทุกระดับสังคม
ให้บัณฑิตสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้วยตัวเอง ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
จุดเด่นของหลักสูตร
หลัก สูตรนี้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ
รายวิชาที่น่าสนใจ
1.      การจัดการธุรกิจ
2.      การวิจัยขั้นดำเนินการ
3.      การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
4.      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.      ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
6.      การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ
7.      ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
8.      ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
9.      การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
1.      อาจารย์
2.      นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ
3.      วิเคราะห์และออกแบบงานคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
4.      นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
5.      ทำงานในบริษัทหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล
6.      ผู้ประกอบการ

Last Updated on Friday, 10 September 2010 10:49