ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตัวบ่งชี้ ชื่อเรื่อง ชื่อไฟล์ วันที่ แสดง
4.3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจหลักสูตร.pdf 2016-08-18 12:32:01
4.3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจำหลักสูตร2558.pdf 2016-08-18 12:42:40
4.3 ตัวบ่งชี้ 4.3 สรุปผลที่เกิดกับอาจารย์ ตัวบ่งชี้ 43 สรุปผลที่เกิดกับอาจารย์.pdf 2016-08-23 14:00:56
4.2 บทความวิจัย:การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์งานทางด้านประวัติศาสตร์ resgat2016.pdf 2016-08-18 12:24:57
4.2 บทความวิจัย:ผลกระทบของความสามารถทางการปฏิบัติงานต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย article1318_5026.pdf 2016-08-18 12:35:12
4.2 การประชุมวิชาการระดับชาติ:ระบบบริหารจัดการห้องประชุม กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ p430-434-060-ตรี-อัครพงศ์-โพธิ์ทอง-มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ-ok.pdf 2016-08-18 12:37:04
4.2 การประชุมวิชาการระดับชาติ:ระบบบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมชนบ้านคลองอุดม 35-IT-793Samran.pdf 2016-08-18 12:37:43
4.2 บทความวิจัยวารสารนานาชาติSCOPUS proceedings.pdf 2016-08-18 12:41:15
4.2 ตัวบ่งชี้ 4.2 สรุปคุณภาพอาจารย์ ตัวบ่งชี้ 42 สรุปคุณภาพอาจารย์.pdf 2016-08-23 14:01:49
4.1.3 แผนภาพ 4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่-4.1.3-การบริหารและพัฒนาอาจารย์.pdf 2016-08-18 12:29:33
4.1.2 แผนภาพ 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่-4.1.2-การบริหารและพัฒนาอาจารย์.pdf 2016-08-18 12:28:38
4.1.1 แผนภาพ 4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่-4.1.1-การบริหารและพัฒนาอาจารย์.pdf 2016-08-18 12:26:43
4.1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อจที่ปรึกษา.PDF 2016-08-18 14:14:07
4.1 สกอ.รับทราบหลักสูตร คธ-กจ.pdf 2016-08-18 14:16:30
4.1 คำสั่งสอนภาคปกติปีการศึกษา2558/2 คำส__งสอน-ปกต_2.58.PDF 2016-08-18 14:20:29
4.1 คำสั่งสอนภาคกศปชปีการศึกษา2558/2 คำส__งสอน-กศ.ปช.2.58.PDF 2016-08-18 14:21:02
4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2553 หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน-มชย2553.pdf 2016-08-18 14:31:58
4.1 คำสั่งคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา คณะกรรมการเทียบโอนรายวิชา.pdf 2016-08-18 14:33:17
4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขา คณะกรรมการบริหารสาขา.PDF 2016-08-18 14:37:23
4.1 ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดตารางเรียนตารางสอน ประกาศแนวปฏิบัติการจัดตารางเรียนตารางสอน.PDF 2016-08-18 14:40:41
4.1 ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดรายวิชาสอนให้กับอาจารย์ ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดรายวิชาให้กับอาจารย์.PDF 2016-08-18 14:41:14
4.1 ตัวบ่งชี้ 4.1 สรุปการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตัวบ่งชี้ 41 สรุปการบริหารและพัฒนาอาจารย์.pdf 2016-08-23 14:02:33
4.1 งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม Wirapong 12472743_10201638056188826_866746210029580897_n.jpg 2016-08-23 14:13:40
4.1 งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม Seksak 12961466_10201638056348830_5199464565695394814_n.jpg 2016-08-23 14:14:13
4.1 วิทยากรในการอบรมในหัวข้อ หลักการวิจัยเบื้องต้นและสถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา หนังสือเชิญวิทยากร.pdf 2016-08-23 14:16:06
4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 20 .หนังสือเชิญประเมิน ดร.pdf 2016-08-23 14:16:41
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนองานวิจัย IWASTCS2015 LetterHead_Wirapong_20151113.pdf 2016-08-23 14:18:51
4.1 แผนบริหารความเสี่ยง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนบริหารความเสี่ยง.pdf 2016-08-23 14:35:26
4.1 แผนการบริหารพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2555-2558 แผนการบริหารพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.pdf 2016-08-23 16:00:33
4.1 แผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตรในแผนปฏิบัติการประจำปี แผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตรในแผนปฏิบัติการประจำปี.pdf 2016-08-23 16:15:14
4.1 การพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย research_award.pdf 2016-08-24 10:03:14
4.1 วิทยากรภายนอก เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานด้านเกษตรกรรมไทย crma_iot.pdf 2016-08-24 10:03:59
4.1 เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ focus_group.pdf 2016-08-24 10:04:56
4.1 กรรมการพิจารณาบทความ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน peer_review_aucc.pdf 2016-08-24 10:06:20
4.1 นำนักศึกษาจำนวน 10 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการจำนวน 4 ผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน aucc2016.pdf 2016-08-24 10:07:00
4.1 เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์บิกดาตาด้วยเทคโนโลยีดาตาวิชวลไลเซชัน BigData.pdf 2016-08-24 10:08:29
4.1 อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม LabVIEW ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัว ในงานทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร labview.pdf 2016-08-24 10:09:17
4.1 เข้าร่วมอบรมการเตรียมตัวเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ assist.pdf 2016-08-24 10:09:58
4.1 รับเชิญให้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาออนโทโลยีฐานความรู้คติชนพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น folk_research.pdf 2016-08-24 10:10:37
4.1 TCI Group 2 รายชื่อวารสารกลุ่ม2_58.pdf 2016-08-24 12:07:42
4.1 TCI Group 2 รายชื่อวารสารกลุ่ม1_58.pdf 2016-08-24 12:07:30
4.1 Scopus Database Scopus - Lecture Notes in Computer Science2016.pdf 2016-08-24 12:06:50
4.1 หน้าปกหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2555 หน้าปกหลักสูตร.pdf 2016-08-25 11:01:03
4.1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำสาขา คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำสาขา.pdf 2016-08-25 11:19:31
4 ระบบและกลไกรวมด้านอาจารย์ทั้งสามด้าน ระบบและกลไกรวมด้านอาจารย์.pdf 2016-08-26 15:16:29
4 สรุปตัวบ่งชี้ 4 ด้านอาจารย์ ตัวบ่งชี้ 4 อาจารย์.pdf 2016-08-23 13:59:28
3 ระบบและกลไกรวมทุกด้านของนักศึกษา ระบบและกลไกรวมทุกด้านนักศึกษา.pdf 2016-08-26 22:07:04
2559 การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์ กรณีศึกษา ร้านธีรเดชคาร์แคร์ businesscomputingproject1.pdf 2016-09-23 09:54:52
2 ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.2558 รอบเพิ่มเติม ประกาศผลทุนวิจัย200459.pdf 2016-09-07 11:05:33
2 ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.2558 ผลการพ_จารณา.pdf 2016-09-07 11:03:34